Næste kontortid er mandag d. 28. september kl. 18.30-20. 

 

24. september 2020

Papcontaineren ved Ringvejen er desværre igen ikke blevet tømt, da der er smidt en masse andet slags affald i: plast, køkkenaffald og byggemateriale. Suk!

 

22. september 2020

Hvad den 4. kvartalsregning for 2020 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

 

Sommersæsonen i haven slutter søndag d. 25. oktober. Når man rykker hjem for sæsonen, så husk, at man selv som haveejer skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen, gerne med foto, til bestyrelsen senest d. 5. novemberVandaflæsningsbrev er tidl. sendt ud til alle. Klik her

 

14. september 2020

Varmtvandsbeholderen i servicehuset er nu blevet udskiftet. Der kan igen tages varme bade :-)

 

13. september 2020

Generalforsamlingen d. 14. september er aflyst. Læs mere om baggrunden her. Klik her. Iøvrigt er antallet af forslag reduceret til 22.

Hjælp os gerne med at brede budskabet ud til din nabo og andre bekendte i haveforeningen.

 

12. september 2020

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. september 2020. Klik her Og tilhørende bilag med dialog med kommunen om træpolitik på kommunale områder.

 

Flisning af træ i Carl Nielsens Minde. Hvad er det og hvorfor det?. Læs mere i opslag fra CNMs miljøgruppe og bestyrelsen her. Klik her.

 

Husk frist for aflevering af Tro og love erklæring er på tirsdag d. 15. september. Find skema og se opslag fra d. 19. august og d. 13. marts.

 

Aftale med købmanden

Efter længere tids grundig og positiv dialog mellem købmanden og bestyrelsen, er der d. 31. august og med virkning fra d. 1. september 2020 indgået en aftale, hvor det hidtidige dobbelte lejemål med bolig og marketenderi er ophørt, og der er lavet en ny selvstændig erhvervslejekontrakt med købmanden, der udelukkende omfatter marketenderiet. 

Der foretages en opfølgende fugt- og skimmelsvampundersøgelse i boligområdet i stueetagen i huset på forpladsen, så fremtidige muligheder for huset kan vurderes på et opdateret grundlag.

 

29. august 2020

Ulovligt salg

En haveejer i Carl Nielsens Minde forsøger p.t. via to facebookgrupper at sælge sin have - og til overpris. Det hele er ulovligt på flere måder. Bestyrelsen har handlet på det og følger udviklingen nøje. Vi håber, at en uskyldig køber eller flere ikke når at gå i fælden, før det ulovlige salg stoppes helt.

 

25. august 2020

Indkaldelse er i dag udsendt via mail (samt brev til 26 haveejere) til Den ordinære generalforsamling 2020 mandag d. 14. september kl. 17-22 på Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj. Med samme dagsorden og tilhørende bilag som udsendt oprindeligt d. 11. marts. Vedlagt her nedenfor:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 - Oversigt over indkomne forslag - Alle forslag (zipfil)Bestyrelsen i CNM 2019-20 - Samt obs om Corona

 

I dag er også udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

 

24. august 2020 

Kolonihaveforbundet har i august udsendt info om mulighed for som haveejer at hyre et bestemt privat firma til at få udarbejdet en besigtigelsesrapport ifm. salg af ens kolonihave - udover de almindelige proceurer. Dette hermed blot til orientering. Klik her og her.

 

21. august 2020 

”Tro og love-erklæring”

Husk fristen d. 15. september for aflevering af Tro og love erklæringer - jvf. tidl. opslag fra d. 13. marts:

For de havelodder, hvor en af haveejerne i 2020 har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, er der mulighed for at søge refusion for betaling af dobbelt renovationsafgift. Det sker via vedlagte formular, som skal afleveres i underskrevet tilstand til bestyrelsen – via mail eller i postkassen - senest den 15. september, så vi kan videreformidle dem til kommunen inden den 2. oktober.

Når kommunen har kontrolleret Tro og love erklæringerne, sker der en reduktion via det følgende års ejendomsskattebillet til haveforeningen, og derefter refunderes beløbet fra haveforeningen til den enkelte haveejer i 3. kvartal 2021.  Tro og love erklæringen er der link til her.

 

Opdateret oversigt over fællesarbejde pr. 12. august 2020. Klik her.

 

30. juli 2020

Lidt mere om havesyn 2020:

Ifm. træer højere end 6 meter fremgår det af bestyrelsens referat fra møde 11. juni 2020 om fristen for beskæring

”Træbeskæring af træer over 6 meter, som påtales ifm. havesyn 2020, skal (først) ske inden 1. okt.2020, og derfor fritaget for kontrol primo august.”

Den 1. oktober er således også efter forventet afholdelse af ordinær generalforsamling d. 14. september, hvor der bl.a. er stillet forslag ifm. reglementets paragraf  2.2.1. Et forslag om at ophæve 6 ms reglen blev stillet sidste år, men det faldt klart, da meget få havemedlemmer stemte for.  

 

Desuden er vi i dag af foreningens miljøgruppe - og tak for det - blevet gjort opmærksomme på, at Gladsaxe Kommune i 2019 har vedtaget en ny træpolitik. Link her, til info for alle. Det er desværre hverken noget kommunen eller andre har gjort foreningen opmærksom på eller sendt os.  

 

Krav om levende hegns max højde, incl. evt. selvsåede træer, er fortsat 1,8 m. i skel, da det er fastlagt i deklarationen

 

23. juli 2020

It-note: Det ser ud som om, i hvert fald Chrome og Samsung (begge ifm. smalt format) har ændret i deres fortolkning af hjemmesider. Det betyder bl.a., at når man som haveejer p.t. besøger vores hjemmeside fra sin telefon, kan man opleve ændring af baggrundsfarve og tekstramme, der besværliggør læsning. Vores dygtige it-supporter, haveejer Rune, ser på, om det er noget, vi kan rette på.

 

21. juli 2020.

Det årlige havesyn 2020 har medført en del snak rundt omkring. Vi har i bestyrelsen modtaget nogle overordnede spørgsmål - mange tak for dem - og vi giver her dels en orientering og dels nogle bud på svar og muligheder. Klik her.

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

14. juli 2020

Alternativt p-plads loppemarked i weekenden d. 18.-19. juli 2020 - sammen hver for sig. Jvf. opslag fra 27. maj, se fanebladet Loppemarked.

Hver haveejer organiserer selv sin bod og sit salg på egen p-plads. Den enkelte haveejer opdaterer selv den seddel, der sidder ved opslagstavlen ved kontoret, med rødt kryds ud for eget havenummer. 

Oversigt med 29 boder pr. d.d. her: Loppemarked 

 

10. juli 2020

Tag hensyn til hinanden - også ifm. støj.

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra haveejere, der er generet af støj fra andre i foreningen. Vi minder derfor om paragraf 6 i Reglementet, hvor der står:

 • Brug af enhver form for radio, tv, grammofon, højttalere og lignende skal ske under hensyntagen til andre haveejere i foreningen.
 • Brug af plæneklippere samt brug af støjende værktøj eller udstyr, er ikke tilladt på hverdage efter kl. 20, på lørdage efter kl. 16 samt på søn- og helligdage efter kl. 12 - og må på ingen dage påbegyndes før kl. 9.

 

1. juli 2020 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

 • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
 • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

24. juni 2020

HUSK Havesyn 2020 gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli).

Vi har udarbejdet en oversigt over retningslinjer (s. 1) samt illustrerer med en række eksempler (s. 2-10), hvad de enkelte punkter indebærer. Klik her.

 

18. juni 2020

HUSK: Der er igen åben kontortid alle mandage i sommersæsonen kl. 18.30-20. 

Husk, vi er et pengeløst kontor, så man kan betale med Dankort / Visakort eller MobilePay.

 • Personlig sort vaskenøgle til vaskeriet: 0 kr. Registreret forbrug afregnes efterfølgende kvartalsvis via WA. 
 • Det tidl. hvide vaske- og badekort:
  • Depositum ved køb af nyt kort: 200 kr. Indbetaling til forbrug på kortet sker via maskine på kontoret.
  • Ved aflevering af kortet: Depositum på 200 kr samt evt. restbeløb på kortet refunderes efterfølgende via WA. 
 • Nøgle til havelåge ved Lupinvej, servicehus med bad, toiletter og vaskeri samt toilettet ved søen: Depositum 200 kr.

Beløb, der skal refunderes (f.eks. ved aflevering af nøgle eller det tidl. hvide vaskekort), afregnes ifm. opgørelse pr. 1.10., da det ikke kan nås pr. 1.7.  

 

13. juni 2020

At eje en trailer er en dejlig ting, men bestyrelsen må kraftigt opfordre til, at man som haveejer og trailer-ejer parkerer sin trailer i egen have og ikke på foreningens fælles parkeringspladser. Vi har i forvejen ikke ret mange parkeringspladser til vores gæster.  

 

12. juni 2020

Sankt Hans arrangement tirsdag d. 23. juni og Sommerfest for børn og voksne lørdag d. 8. august må vi desværre aflyse. Vi kommer igen næste år.  

 

10. maj 2020

Kolonihaveforbundet har medio april til alle medlemshaveforeninger sendt et tilbud ud målrettet de enkelte havemedlemmer om at kunne bruge Center for Konfliktløsning. Dette hermed til info. Læs mere her.

 

26. april 2020

Havesyn 2020

Havesyn gennemføres i uge 27 og 28 (mandag d. 29. juni - søndag d. 12. juli). Læs opslag her. 

Havesyn foretages som noget nyt i år i hold bestående af 1 bestyrelsesmedlem og 1 haveejer.

Man kan som haveejer med fordel allerede nu være opmærksom på følgende to ting:

For højt træ / for høje træer: Sidste år i 2019 fik en række haveejere påbud om at bringe dette i orden (ikke inden for 3 uger, men) inden havesyn 2020. Dette forventes således at være sket senest d. 28. juni 2020.

Levende hegn: Ved møde med kommunen primo august 2019 kom der klar udmelding om, hvad der accepteres ifm. deklarationens krav om levende hegn i skel. Det er efterfølgende meldt ud flere gange. og ligger også på hjemmesiden. Læs mere her. Hvis man skulle være i tvivl ifm. egen have, så skriv til bestyrelsen evt. ledsaget med foto, så vejleder vi gerne.

Jvf. iøvrigt vedtægternes paragraf 8.11. om Havesyn. 

 

8. april 2020

Vedr. rottebekæmpelse

Haveforeningen har et fast abonnement hos Skadedyrsfirmaet Kiltin. Det indebærer opsætning af 60 rottefælder opsat rundt omkring i haveforeningen, 4 faste årlige besøg samt løbende tilkaldelse ifm. observation af rotter. Alle haveejere i CNM kan ringe direkte til tlf.nr. 47 10 72 00, eller maile til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og give info om, hvor der er observeret hvad, hvorefter der vil komme besøg af en rottefænger.    

Kiltin har for et par dage siden kontrolleret alle opstillede rottefælder i foreningen: ingen rotter, 3 mus.

En opfordring: Rotter elsker fuglefrø, rester  af kattemad og andet, som gives til husdyr. Så vær opmærksom på madrester i naturen.

 

28. marts 2020

Velkommen til en ny sommersæson - noget anderledes end vi plejer pga corona-situationen i hele landet. Vi ser frem til en dejlig sæson for os alle.

 

Renovation og afhentningsdage i 2020

Vi har fra Gladsaxe Kommune modtaget en afhentningskalender, hvor det fremgår hvilke ugedage der afhentes hvilke former for affald. Klik her. Læs mere om sidste afhentningsdage i 2020 samt om afhentning i vintersæson her.

 

11. marts 2020

Kære haveejere i HF Carl Nielsens Minde.

Statsminister Mette Frederiksen har netop afsluttet en pressekonference om en række foranstaltninger ifm. Coronavirussens udbredelse i Danmark. Fra på mandag d. 16. marts forbydes alle forsamlinger med mere end 100 personer.

Vi udskyder derfor naturligvis afholdelse af vores ordinære generalforsamling d. 30. marts (med mulig forlængelse d. 22. april) indtil videre.  Vi vender tilbage med ny melding om generalforsamling m.v., når der er baggrund for dette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh Bestyrelsen

 

Udsendt materiale til ordinær generalforsamling d. 30.3.2020 med evt. forlængelse d. 22.4.2020 på Nørre Gymnasium kl. 18:

Indkaldelse med fuldmagt - Bestyrelsens beretning - Årsrapport (regnskab) 2019, incl. budget 2020 - Oversigt over indkomne forslag - Alle forslag (zipfil) - Fællesarbejde-oversigt 2020 - Bestyrelsen i CNM 2019-20

 

Og psst: Sommersæsonen begynder søndag d. 29. marts :-)

 

21. februar 2020

Gode datoer at notere i sæsonen 2020;

Årligt storskrald: weekenden d. 16-17. maj.

Loppemarked ved Anny på boldpladsen: søndag d. 14. juni. Samtidigt visionsarrangement ved bestyrelsen ved pétanque-banen: søndag d. 14. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sankt Hans arrangement: tirsdag d. 23. juni. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Sommerfest for børn og voksne: lørdag d. 8. august. AFLYST. Vender tilbage i 2021.

Miljødag ved miljøgruppen: en søndag i september AFLYST. Vender tilbage i 2021.

 

26. januar 2020

Velkomstmøde for nye haveejere lørdag d. 22. februar kl. 14 -16 på kontoret. Invitationer vil blive sendt ud til dem, der har købt have det seneste halve års tid. Hvis du gerne vil med, selv om du ikke er helt ny, så send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og vi finder ud af, om der er plads til dig også.

14. august 2019

Husk: Når der skal sendes breve eller pakker til den enkelte havelod, er adressen IKKE noget med Gladsaxe Møllevej 75.

Den officielle postadresse til den enkelte haveejer er følgende: Fornavn Efternavn, H/F Carl Nielsens Minde. XX (kun havenummer), 2860 Søborg

 

9. august 2019

Invitation til nye haveejere til et velkomst-møde er på vej - og det bliver tirsdag d. 27. august. Mail sendes ud direkte. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

19. juli 2019.

Opråb fra formanden.

"Der har været en meget ubehagelig tone på Facebook de seneste tider..." Læs mere her.

 

14. juli 2019

Indbydelse til årets sommerfest for både børn og voksne. Igen i år byder vi på en sjov og festlig dag lørdag d. 3. august. Læs indbydelsen her.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her

 

14. juni 2019

Bestyrelsen er bekendt med, at der er observeret japansk pileurt i CNM. Det er en af de mest invasive plantearter i verden og kan medføre væsentlige skader. Man kan kun bekæmpe japansk pileurt ved at grave planten op med rod og ved at rodstikke planterne gentagne gange. Læs mere her.