12-06-2021
 
 
11-06-2021
 
Kære med-kolonister
 
Onsdag d. 23. juni er det Sankt Hans i CNM.
Vi håber, at I har lyst til at dukke op til denne skønne tradition og hilse på andre haveejere.
 
Vi opfordre her alle til at pakke en madkurv og et tæppe og møde op legepladsen kl. 18.30, hvor Købmanden sælger kolde øl og vand.
Vi tænder ligeledes et lille bål, så børn kan få lov at riste skumfiduser - medbring gerne egne pinde- Bestyrelsen sørger for skumfiduser og mariekiks.
 
Skulle der væe nogle der kunne være friske på, at medbringe en portion snobrødsdej, er vi sikre på, at det vil være stor glæde hos såvel store som små.
Kl. ca. 20.30 tændes båldt og Formanden vil holde båltale.
 
Ser vejret ud til at blive dårligt, vil der til fællesabejde dagen før blive sat overdækning op.
 
Vel mødt!
 
Sommerhilsner 
Bestyrelsen CNM
 

17-05-2021

 

Kære haveejere

Novafos nærmer sig en afslutning på deres renovering af vandledningen til haveforeningen, og det betyder, at de snart kobler den nye ledning på vores vandsystem. Det betyder, at der er i morgen formiddag vil være et par timers nedsat vandtryk i hanerne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

17-05-2021

 

Reglement for HF Carl Nielsens Minde med ændringer vedtaget 10. maj 2021
Der blev på den ekstraordinære digitale generalforsamling vedtaget ændringer af disse punkter i reglementet:
 
2.1.1 Havens indretning
2.2.1 Træer og buske
6.0 Støj
11. Påtaler, afgørelser og undtagelser
 
Ændringerne er skrevet ind i reglementet. Her ses en udgave, hvor rettelserne er markeret med gult. Reglementet findes under fanebladet vedtægter.
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen
 
 

 

 

11-05-2021

 Bestyrelsesreferat 4. maj 2021

 

11-05-2021

Kære Haveejere
 
Der havde indsiget sig en fejl i tabellen over resultatet af afstemningen. Forslag 5.1 fremsår som, at det er vedtaget, men man kan se, at der er flere der har stemt nej end ja. Forslaget er derfor naturligvis ikke vedtaget.
 
Bestyrelsen beklager, at vi ikke har fangede den fejl og takker de haveejere, der har gjort bestyrelsen opmærksom på dette.
 
Fejlen er rettet og der er lagt en opgørelse på hjemmesiden  Tryk her

 

10-05-2021

 

Kære haveejere
 
Tak for jeres deltagelse i den digitale ekstraordinære GF 2020, hvor de punkter, som ikke blev behandlet på den ordinære GF 2020 kunne blive behandlet.
 
Der foreligger nu et afstemningsresultat, som bestyrelsen hermed offentliggør på foreningens hjemmeside. 
Det fremgår, at 29 forslag (rød farve) ikke er vedtaget, 7 forslag (orange farve) er foreløbigt vedtaget og 7 forslag (grøn farve) er endeligt vedtaget.
 
Der er vedtaget 7 forslag til ændring af foreningens reglement. Reglementet vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen udsender det nye reglement, så snart ændringerne er foretaget. For god ordens skyld skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at forslag 2.0, 2.1 og 2.2. er ændringer af reglementet og ikke vedægterne, som det ellers fremgår af forslagsstillers tekst. 
 
Desværre var der ikke tilstrækkeligt med haveejere, der afgav stemme således, at vedtægtsændringerne kunne stemmes igennem ved første forsøg, idet kun 115 haveejere afgav deres stemme.
 
Foreningens vedtægter § 7.9 foreskriver, at forslag om vedtægtsændringer kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede (svarende til 174 medlemmer), og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
 
Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede, men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget vedtages med almindeligt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.
 
For så vidt angår forslagene om vedtægtsændring, var der jf. ovenfor kun 115 afgivne stemmer, hvorfor reglen om fremmøde af 2/3 af medlemmerne ikke har været opfyldt. Ligeledes skulle 2/3 af de fremmødte (svarende til 77) stemme for. Nogle af de 43 forslag er på denne baggrund ikke vedtaget
Det betyder, at bestyrelsen meget hurtigt vil indkalde til endnu en digital GF, hvor der kun kan stemmes ja eller nej til de syv (7) forslag, som blev vedtaget foreløbigt. Bestyrelsen ser det som en fordel og yderst tidsbesparende at afholde denne afstemning digitalt, idet haveejerne sparer et fremmøde, hvor der ikke vil være mulighed for andet end at stemme ja eller nej.
 
Bestyrelsen kan derudover oplyse, at der arbejdes intensivt på, at der snarest kan afholdes en fysisk GF 2021. Mere konkret info vil blive meldt ud lige så snart den foreligger.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

 

 

07-05-2021

 

"Kære med-kolonister,

Vi har brug for jeres hjælp!

Vi er kun lige startet på sæsonen, og allerede nu oplever vi problemer med affald. Der er desværre medlemmer i vores forening, der ikke kan finde ud af at sortere deres affald, køre på lossepladsen med storskrald (og dermed blot sætter det ved siden af en tilfældig container) eller vente med at smide deres affald ud, skulle en container være fyldt. 

Det har været et gentagende problem igennem årene, og det er både til stor gene, og dyrt for os alle, og vi kan risikere en stigning i haveleje for at kunne dække de ekstra kørsler det kræver.

Derfor kunne vi godt tænke os at høre jeres forslag til, hvad vi sammen skal gøre for at finde en løsning på dette? Vi ser frem til at modtage jeres forslag, og håber at 2021 bliver året, hvor vi knækker koden på denne problematik. 

Rigtig god weekend

Sommerhilsner fra,

Bestyrelsen CNM

 

 

13-04-2021

Bestyrelsens adgang til haverne

Bestyrelsen har drøftet, hvornår den har brug for at komme på besøg i medlemmernes haver og har besluttet, hvad der er god adfærd fremover. Se hvornår bestyrelsen har brug for adgang til haverne, hvad vi forstår som god adfærd og baggrunden for vores initiativ Her

 

13-04-2021

Bestyrelsen har fastsat supplerende bestemmelse til vedtægterne for HF Carl Nielsens Minde

Der er ikke længere krav om vurdering ved ændring/ sletning af navn på medlemsbeviset

Bestyrelsen har besluttet at fastsætte en supplerende bestemmelse til § 3.5.1 i vedtægterne om overdragelse af medlemskab. Det kan bestyrelsen gøre ifølge vedtægternes § 5.2. Den supplerende bestemmelse skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

Begrundelsen er, at vi fremover vil følge Kolonihaveforbundets vejledning. Ifølge Kolonihaveforbundet er ændring/ sletning af medlemmer på medlemsbeviset ikke overdragelse, og der er således ikke er krav om vurdering i disse tilfælde. Fordelen er, at vi fremover, fx i tilfælde af skilsmisse, dødsfald eller fraflytning kan få optaget tvangs-/ livsarvinger på medlemsbeviset uden at skulle betale for vurdering. Ændring af medlemsbeviset vil dog fortsat koste et gebyr.

Her er ændringen. Den supplerende bestemmelse er vist med fed skrift:

  • 3.5.1

Foreningens medlemmer kan i levende live overdrage deres medlemskab til tvangs-/ livsarvinger.

Der skal foretages en vurdering forinden, på samme måde, som der sker ved salg (Kongresbeslutning 2008). Der er også tale om overdragelse, hvis to ejere bytter haver. Der skal betales gebyr for vurderingen.

Der er ikke tale om en overdragelse og ikke krav om vurdering i tilfælde af, at tvangs-/livsarvinger optages som 1 af de 2 tilladte medlemmer på medlemsbeviset ved det ene medlems fraflytning/sletning af medlemsbeviset eller ved uskiftet bo. En sådan ændring/ sletning af navn på medlemsbeviset kan foretages én gang, idet der altid skal vurderes, når alle navne på havebeviset skiftes ud.

Ved overdragelse og ændring af medlemsbeviset udarbejdes nye medlemsbeviser. Der betales gebyr for ændringen til det nye medlemsbevis.

12-04-2021

Bestyrelsesreferat 6. april 2021

 

10-04-2021

Nyhedsbrev april 2021

 

22-03-2021

Se information om renovation og storskrald her.

 

22-03-2021

Sæsonstart 2021 i Coronaens tegn – se bestyrelsens råd og anbefalinger her

 

22-03-2021

Referat af bestyrelsesmøde 16. marts 2021

 

Nyt fra bestyrelsen
22. marts 2021

Den nye bestyrelse har nu holdt to møder den 2. marts og den 16. marts 2021, hvor vi har konstitueret os og bl.a. drøftet opgaver, mål og visioner for bestyrelsesarbejdet – og hvordan vi skal håndtere Corona-situationen. Desværre meldte Mette Brokmose sig ud af bestyrelsen af personlige årsager efter første møde. Det har vi respekt og forståelse for. I stedet er stedfortræder Kenneth Andersen blevet medlem, så bestyrelsen består nu af:

Der er flere nye bestyrelsesmedlemmer og meget at sætte sig ind i, men vi klør på med krum hals. Tak til medlemmer af den tidligere bestyrelse for beskrivelser af opgaverne, det har været nyttigt. Vi håber, at I haveejere vil bære over med os, hvis vi skulle lave fejl her i starten.

Bestyrelsen er enige om, at vi skal have en god dialog med alle haveejere, og at vi vil satse på fællesskabet i foreningen og frivilligt arbejde, hvor flere medlemmer bliver inddraget i opgaverne.

Generalforsamling
Flere haveejere har med god grund spurgt interesseret til afholdelse af generalforsamling i haveforeningen. Vi er udfordret af forsamlingsforbuddet, der betyder, at det ikke er lovligt at afholde fysiske generalforsamlinger lige nu. Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke vil kunne afholde en fysisk generalforsamling, før forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer.

Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i marts. Generalforsamlingen i 2020 blev kun delvist ikke afholdt på grund af Corona, og vi burde afholde generalforsamling 2021 i denne måned. For ikke at udskyde for mange forslag og godkendelse af årsregnskabet 2020 og budget 2021, har bestyrelsen besluttet:

  1. Generalforsamling 2020 afholdes digitalt
    Vi vil tage kontakt til forslagsstillerne med henblik på at få deres accept af, at deres forslag behandles på en digital generalforsamling. Dog udskydes forslaget om evt. valuarvurdering til generalforsamling 2021, dels fordi emnet er komplekst og kræver nærmere undersøgelse, dels fordi det forudsætter en god demokratisk debat, som vanskeligt kan gennemføres digitalt. Derudover bliver det nødvendigt at behandle årsregnskab 2020 og budget 2021, så det kan blive godkendt.

I hører nærmere om dette inden længe.

  1. Generalforsamling 2021 afholdes så vidt muligt som en fysisk generalforsamling
    Det betyder, at generalforsamlingen udskydes til senere på året, når myndighederne forhåbentligt har meldt ud, at restriktionerne er ophævet, og at det er forsvarligt. 

Men som nævnt før vil godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021 blive afholdt digitalt sammen med de punkter, som vi mangler at behandle fra GF 2020.
Bestyrelsen har dog besluttet, at hvis restriktionerne ikke er ophævet den 31. august 2021, vil vi tage initiativ til afholdelse af en digital generalforsamling kort efter, hvor vi kan få behandlet de forslag, der er stillet.

Fællesarbejde i Coronaens tegn
Det er allerede meldt ud, hvornår der afholdes fællesarbejde. Bestyrelsen har drøftet, hvordan vi på en forsvarlig og sikker måde kan gennemføre fællesarbejdet, så vi overholder myndighedernes retningslinjer.

Fællesarbejdet vil blive gennemført i mindre grupper, så myndighedernes retningslinjer kan overholdes. Vi opfordrer alle til at bære mundbind (når vi er flere samlet) og medbringe sprit.

Hvis du er sløj eller har været i nærheden af nogen, der er/ måske er smittede med Corona, skal du ikke møde frem til fællesarbejdet. Du bedes give bestyrelsen besked, hvis det er tilfældet.

Sæsonstart i Coronaens tegn
Bestyrelsen vil inden længe orientere om vores anbefalinger til, hvordan vi på en forsvarlig og sikker måde kan starte sæsonen, selv om der er Corona at tage hensyn til.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
HF Carl Nielsens Minde

 

15-03-2021

Bestyrelsesreferat 2. marts 2021

 

07-03-2021

Ny fællesarbejdsliste for 2021 kan ses her.

 26. februar

Kære nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

Som bekendt blev der afholdt opstillingsvalg til bestyrelsen og suppleanter. Der var 13 kandidater, som stillede op. Som det fremgår af vedhæftede dokument blev disse haveejere valgt til bestyrelsen. Derudover er følgende haveejere valgt ind som suppleanter. Tillykke med valget og den eksisterende bestyrelse glæder sig til, at arbejde sammen med jer.

I vil modtage en mail invitation til, at deltage i et teamsmøde, hvor vi alle kan hilse på hinanden. Derudover vil der hurtigst muligt blive indkaldt til det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen vil konstituere sig.

Se resultatet her

 

Med venlig hilsen

 

Rafai Atia,

Formand

HF Carl Nielsens Minde

 

18. februar 2021

Kære Haveejere
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bestyrelsen meget gerne så, at der blev afholdt en fysisk GF, hvor haveejerne kunne stemme på de opstillede kandidater. Dette er dog ikke muligt grundet Covid-19 og de restriktioner der er gældende.

Derfor har bestyrelsen rådført sig med Kolonihaveforbundets juridiske afdeling om, hvordan vi så skal afholde valget. Svaret fra Forbundets juridiske afdeling er:
"Da det ikke er muligt at afholde én afstemning for hvert kandidatur på den ekstraordinære GF - anbefales, at man laver en samlet afstemning, hvor hvert medlem stemmer på det antal der er på valg inkl. suppleanter, og at man derefter fordeler mandaterne efter det princip, at den der får flest stemmer modtager det længste mandat"

Det betyder, at processen for, hvem der stemmes ind på hvilke poster er som følger:

De 4 med flest stemmer bliver valgt frem til den ordinære generalforsamling i 2022.
De 2 næste på listen bliver valgt frem til den ordinære generalforsamling i marts 2021 eller hvornår det er muligt at afholde en fysisk GF, (Genvalg kan finde sted).

De to næste på listen bliver så suppleanter og skal på valg igen i marts 2021 eller hvornår det lykkedes fysisk at afholde den ordinære generalforsamling.

Du bestemmer hvor mange du vil stemme på, men du kan MAX sætte 8 krydser.
Husk du skal have stemt senest den 25 februar kl. 22.00.

 

Se vejledningen i at stemme her

Se kandidatlisten her

 

p.v.a. bestyrelsen
Rafai Atia, Formand HF Carl Nielsens Minde

 

11. februar 2021

 

Kære Haveejere

Som bekendt er haveforeningen i gang med, at gennemføre 5 års gennemgangen af foreningens kloaker. I har alle modtaget et skema, som I skulle udfylde og sende retur til bestyrelsen.

Disse skemaer er samlet, og sendt videre til det firma, der vil forestå gennemgangen af kloakkerne. I første omgang vil firmaet foretage en gennemgang af de brønde som ligger ude på vejen. Dette vil ske på lørdag den 20. februar.

Der vil dog også være behov for, at se på nogle brønde, der ligger inde på haveejernes grund. Disse brønde vil blive tilfældigt udvalgt af firmaet. Gennemgangen af disse brønde vil blive foretaget lørdag den 27 februar. De tilfældigt udvalgte haveejere vil modtage en besked og en varsling af besøget via mail senest på søndag den 14 februar.

Bestyrelsen håber på jeres forståelse og samarbejde i denne sag, idet 5 års gennemgangen er af en væsentlig betydning for udbedring af fejl og mangler i vores alles kloaknet. det er således i alles interesser, at 5 års gennemgangen kan gennemføres så problemfrit som muligt.

Ser frem til jeres velvillige samarbejde og til, at få løst nogle af de problemstillinger nogle af jer har med kloakken.

Med venlig hilsen

p.v.a. bestyrelsen
Rafai Atia, Formand HF Carl Nielsens Minde

 

11. februar 2021

Extraordinær generalforsamling

WA har netop til alle haveejere udsendt mail (brev til ca. 20) med dokumenter og vejledning ifm. ekstraordinær digital generalforsamling. 

Se også indkaldelsen her

 

Vintersæsonen er 25. oktober 2020 - 27. marts 2021.

Kontortid i vintersæsonen 1. lørdag i md. er aflyst pga. traditionelt meget lille fremmøde. Fortsæt endelig med at maile til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

 

4. februar 2021

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. januar til 3. februar 2021.Klik her.

 

1. februar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. og d. 28. januar 2021. Klik her   Bilag: Om vurdering og overdragelse: Klik her.

 

29. januar 2021

Til orientering. Debatten på generalforsamlingshjemmesiden afsluttes automatisk af systemet, når afstemningsprocessen går i gang. Svarende til, hvad der sker på en fysisk generalforsamling.

 

21. januar 2021

Extraordinær generalforsamling

WA har netop til alle haveejere udsendt mail (brev til ca. 20) med dokumenter og vejledning ifm. ekstraordinær digital generalforsamling.  Generalforsamlingshjemmesiden er åben fra i dag med dokumenter og mulighed for on-line debat. Fredag d. 29. januar kl. 10 åbner mulighed for afstemning. Onsdag d. 3. februar kl. 22 slutter digital afstemning og postkasse tømmes for breve. HUSK at oplyse navn og havenummer ved debat, som ved en almindelig generalforsamling.

Kom godt i gang: Læs hele vejledningen (1 s.) godt igennem, og tryk så på linket 3/4 nede til generalforsamlingshjemmesiden.

 

17. januar 2021

5 års gennemgang af kloakprojekt

Det er blevet tid for 5 års gennemgang af foreningens kloakprojekt. 1 års gennemgangen var i februar marts i 2017 under den tidligere bestyrelse.

Derfor vil hver haveejer snarest via mail (ca. 20 via brev) modtage et skema med forskellige spørgsmål ifm. 5 års gennemgangen.

 

Ny Skønserklæring vedr. kloakprojeket modtaget fra skønsmand

I forlængelse af supplerende spørgsmål fra CNM har vi modtaget en opdateret Skønserklæring fra skønsmanden, hvor der er sat beløb på, hvad det skønnes at koste at udbedre de af skønsmanden tidl. påpegede fejl og mangler. Jvf. de tidligere opslag på hjemmesiden d. 25. juni og 1.juli 2020. 

Opdateret info med fortolkning og forklaring af svar samt beskrivelse af videre proces i Voldgiftsretten følger, når vi har fået bud fra vores advokat og eksterne rådgiver.  

 

Fysiske generalforsamlinger

Efter anbefaling fra Kolonihaveforbundet afventer vi sundhedsmyndighedernes godkendelse af forsamling på op til 500 personer. Det betyder, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke er sikre på, hvad der skal ske med 2. halvdel af generalforsamling 2020 og ordinær generalforsamling 2021. Vi følger situationen meget tæt og afventer udmelding fra sundhedsmyndighederne.

Vi minder samtidig om, at fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen 2021 er d. 31. januar 2021.

 

 

15. januar 2021

Vedr. skadedyrsbekæmpelse

Fra d. 1.12.2020 skal man som haveejer ifm. evt. mistanke om eller observation af rotter kontakte Gladsaxe Kommune digitalt via hjemmesiden

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr Klik her 

 

1. januar 2021

Til orientering: Kreds Midt, som omfatter de haveforeninger i Gladsaxe og Herlev, som er medlem af Kolonihaveforbundet, har henover julen modtaget en orienterende mail fra Herlev Kommune om kommunens aktuelle initiativer ifm. lovliggørelse af kolonihavebebyggelser. Læs mere her.

 

 

Hvad den 1. kvartalsregning for 2021 omfatter, kan man se under Fanebladet Ydelser eller ved at klikke her.

18. november 2020

Vandregnskabet er nu opgjort ud fra de afleverede aflæsninger fra hver have. De resterende haver, som ikke har afleveret måleraflæsning, vil få en regning for et skønnet forbrug på 50 m3 - jvf. vedtægternes paragraf 17.7. Prisen for 1 m3 er ca. 54 kr.

 

 

13. november 2020

Resultat af afstemning ved digital generalforsamling d. 29. okt. til 8. november 2020. Klik her.

 

12. september 2020

Aftale med købmanden

Efter længere tids grundig og positiv dialog mellem købmanden og bestyrelsen, er der d. 31. august og med virkning fra d. 1. september 2020 indgået en aftale, hvor det hidtidige dobbelte lejemål med bolig og marketenderi er ophørt, og der er lavet en ny selvstændig erhvervslejekontrakt med købmanden, der udelukkende omfatter marketenderiet. 

Der foretages en opfølgende fugt- og skimmelsvampundersøgelse i boligområdet i stueetagen i huset på forpladsen, så fremtidige muligheder for huset kan vurderes på et opdateret grundlag.

 

29. august 2020

Ulovligt salg

En haveejer i Carl Nielsens Minde forsøger p.t. via to facebookgrupper at sælge sin have - og til overpris. Det hele er ulovligt på flere måder. Bestyrelsen har handlet på det og følger udviklingen nøje. Vi håber, at en uskyldig køber eller flere ikke når at gå i fælden, før det ulovlige salg stoppes helt.

 

25. august 2020

I dag er udsendt det årlige vandaflæsningsbrev. Klik her. Husk, det er dig selv som haveejer, der skal aflæse vandmåler og aflevere aflæsningen til bestyrelsen senest d. 5. november. Aflæs f.eks., når du flytter hjem fra kolonihaven ved sæsonophør d. 25. oktober eller før.

 

 

15. juli 2020.

Statusopdatering fra bestyrelsen vedr. generalforsamling og fælleshus - klik her.

 

1. juli 2020 

To dokumenter ifm. kloakeringsprojekt-sagen:

  • Skønserklæring modtaget 20. maj 2020 og sendt til Voldgift og parterne: CNM, Hoffmann og Acting. Klik her.
  • Opfølgende brev af 12. juni 2020 sendt fra vores / CNMs advokat til Hoffmanns og Actings advokater. Klik her. Vi afventer svar. 

25. juni 2020

Kloakeringsprojekt-sagen – Vi har nu i Haveforeningen fra Skønsmanden endelig modtaget Skønserklæring om foreningens kloakeringsprojekt 2014-2017. Erklæringen fastslår i grove træk, at store dele af det bestilte arbejde ikke er udført fagmæssigt korrekt.

 

Rapporten har efterfølgende været tilsendt foreningens tekniske rådgiver til orientering, og han er enig med vores advokat om, at udførelsen ikke har levet op til autorisationsnormen, og at etableringen af kloakarbejdet i foreningen i øvrigt ikke har været projekteret korrekt.

 

Skønsmanden konkluderer således, at såvel kloakarbejdet som asfaltarbejdet i høj grad skal laves om og således projekteres på ny.

HF CNMs muligheder er herfra enten at forsøge at indgå et forlig med parterne, alternativt indlevere klageskrift til Voldgiftsnævnet med krav mod hhv. Hoffmann og Acting.

 

Næste skridt fra vores side er at høre Acting / Hoffmann, om de på baggrund af skønserklæringen er villige til at drøfte en forligsmæssig løsning, der afspejler de fejl og mangler, der bliver beskrevet i skønserklæringen.

 

22. juni 2019

Vejledning til vaskeri i Servicehuset på Lupinvej. Klik her