Referat af bestyrelsesmøde i H/F Carl Nielsens Minde d. 18. oktober 2017

 

Fremmødte: Daniel Gjerdrum, Bonnie Hall, Marianne Frederiksen, Simon Korff, Jesper Duncan, Trine Hall, Anne-Marie Roust Aaberg, Morten Rau

Fraværende: Morten Strøm

1. Bestyrelsen havde en drøftelse af bestyrelsens arbejde fremadrettet og blev enige om nogle nøgleord for bestyrelsens arbejde:

 • Fairness ift. foreningens medlemmer, alle er lige

 • Hjælpsomhed, vi er her for foreningens medlemmer – ikke omvendt

 • Fortsættelse af den linje bestyrelsen har lagt indtil videre, som er forankret i forandring af den måde, vi i fællesskab kører haveforeningen på

 • Suppleanter er velkomne til at deltage i alle møder fremadrettet

2. Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 • Formand: Daniel Gjerdrum (valgt på ekstraordinær generalforsamling)

 • Kasserer: Jesper Duncan (valgt på ekstraordinær generalforsamling)

 • Næstformand: Bonnie Hall

 • Sekretær: Simon Korff

 • Udvalg, ansvarsområder og kontaktpersoner som følger:
   o Forretningsorden for bestyrelsen – ad-hoc arbejdsgruppe: Marianne, Trine

 • o Byggesagsudvalg: Morten Strøm, Marianne, Simon sammen med en ekstern

  o Fællesarbejde: Anne-Marie sammen med to eksterne

  o Havesynsudvalg: Formand Daniel, næstformand Bonnie og en ekstern (jf. vedtægter) Udvalget finder en ekstra ekstern, så der i alt bliver 4.

  o Hjemmeside: Marianne

  o Kommunikationsansvarlig: Bonnie

  Resterende udvalg og områder bliver behandlet på næste møde, da Marianne var nødt til at forlade mødet. 

page1image15736

3. Opfølgning på praktiske opgaver

 1. Nøgler: Simon og Trine har fået en nøgle hver. Marianne får sin nøgle på næstkommende møde.

 2. Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 5. okt: Jesper Rebel fra DEAS skriver referatet – det er på vej.

 3. Det på generalforsamlingen godkendte lån bliver der fulgt op på, så snart referat er tilgængeligt og underskrevet.

 4. Den nye vaskeriaftale bliver udskudt til godkendelse og underskrift til næste gang, da aftalen endnu ikke indeholder de sidste rettelser.

 5. Gennemgang af tilstandsrapport for købmandsbygningen udskydes til næste gang, da Morten Strøm ikke var tilstede.

 6. Der arbejdes på en ny lejekontrakt med købmanden.

 7. Rapport fra TV-inspektion af hoveddræn: TV-inspektionen viste, at hoveddrænet var

  spærret, men det er nu spulet igennem, og det virker efter hensigten.

 8. Aflæsning af vandmålere: Bestyrelsen har meldt ud til foreningen, hvordan aflæsning af

  vandmålere skal rapporteres, vejledning herom kan endvidere læses på hjemmesiden

  www.hf-cnm.dk

 9. Vi er opmærksomme på problematikken omkring vandregnskabet og afventer

  resultatet af den overordnede vandaflæsning, så vi kan danne os et overblik over

  omfanget.

 10. Der er givet besked om sæsonafslutning på opslagstavler i udhængsskabe og på

  hjemmesiden. Morten Rau står for videreformidling til viceværterne.

 11. Formanden sikrer indkaldelse til bestyrelsesmøder for resten af året.

 12. Sidste normale kontortid mandag aften afholdes mandag 23. oktober kl. 18.30 – 20.00

  Kontortid udenfor sæsonen (i vintertiden): Første lørdag i måneden 10:30-12:00

4. Kloaksagen

Advokaten, som forestår den uvildige kloakundersøgelse, mødes med bestyrelsen snarest.